Medical Officer NHM Surat Selection List 2020

NHM Surat Medical Officer Selection List 2020

 

નેશનલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત સુરત મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં COVID-19 અંતર્ગત શરૂ થનાર ૧૪ર કલીનીક માટે ૧૧ માસ માટે મેડીકલ ઓફિસર (પાર્ટટાઇમ) ની જગ્યાઓ કરાર આધારીત માસીક ફીકસ વેતનથી ભરવા નં.પીઆરઓ/પ૩/ર૦ર૦-ર૧, તા.૦ર/૦પ/ર૦ર૦ નાં રોજ જાહેરાત આપી નિયત લાયકાત ધરાવતાં ઉમેદવારો પાસે મંગાવવામાં આવેલ ઓનલાઇન ઉમેદવારી અરજીઓ અન્વયે તા.૧૪/૦પ/ર૦ર૦ નાં રોજ પ્રમાણપત્રોનાં વેરીફીકેશન તથા ઇન્ટરવ્યુ માટે હાજર રહેલ ઉમેદવારો પૈકી પસંદગી પામેલ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી.

NHM Surat Medical Officer Selection List:  click here

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top